Proiecte HCL

 Număr  Data   Descriere        Observații
35 15.05.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.35 din 15.05.2018
privind privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

 
34 15.05.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.34 din 15.05.2018
privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vânzarea directă a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al comunei Dochia , situat în sat Dochia, str.1, în suprafațã de 6459 mp, cãtre S.C. Agricola Bezarsem S.R.L

33 11.05.2018

PROIECT DE   HOTĂRÂRE nr.33 din 09.05.2018 privind implementarea proiectului ”Achiziția unui Buldoexcavator pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Dochia ,județul Neamț”

Anexa
32 11.05.2018 

PROIECT DE   HOTĂRÂRE Nr.32 din 09.05.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico economici pentru „ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTU SITUATII DE URGENTA DIN COMUNA DOCHIA, JUDETUL NEAMT”

  Anexa
31 2.05.2018 

PROIECT DE   HOTĂRÂRE Nr.31din 27.04.2018

 Anexa
30  2.05.2018

PROIECT DE   HOTĂRÂRE Nr.30 din 27.04.2018 privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochiapentru anul 2018

Anexa
29 20.04.2018

Proiect de Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Dochia

28 20.04.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea casării obiectelor de inventar ce aparțin comunei Dochia

27 20.04.2018

Proiect de Hotărâre privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 martie 2018

26 11.04.2018

Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 5 la HCL nr. 6/16.02.2018 „privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018”

25 11.04.2018

Proiect de Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al D-nei  Șchiopu Ștefănica   în cadrul  Consiliului Local al comunei Dochia  

24  11.04.2018

Proiect de Hotărâre prin care se ia act de  încetarea de drept a mandatului de consilier local  al  D-LUI  PASCARU VASILE, prin demisie și declararea locului vacant

 
23 16.03.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate Trofin Adriana

 
22 16.03.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării directe a unor suprafețe de teren  concesionate, pe care sunt edificate construcții

 
21 16.03.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă proiectare în vederea elaborării documentației tehnico- economice (DTAC ,PT)pentru obiectivul de investiții ”Împrejmuire cimitir sat Dochia , latura estică în lungime de 120,5 ml”

20 16.03.2017

Proiect de Hotărâre privindadaugarea obiectivului ”Amenajare centru civic prin realizarea împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț”la domeniului public al comunei Dochia

19 16.03.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma finalizării lucrarilor la obiectivul de investiții ”Amenajare centru civic prin realizarea împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț”       

 
18 16.03.2018 

Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru perioada martie 2018 – mai  2018

17 16.02.2018

Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

 
16  16.02.2018 

Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2018

 
15   16.02,2018

Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.86 din 15.12.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2018

 
14 16.02.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobareaactualizării „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al comunei Dochia, judeţul Neamţ”

 
13  16.02.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru lucrarea”Proiectare și execuție la obiectivul  Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia”

 
12 16.02.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate GÂDIOI VASILE

 
11 16.02.2018

Proiect de Hotărâre privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 decembrie 2017

Anexa 1
10 16.02.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea finanțării activităților desfășurate cu prilejul ”Festivalului concurs Theodore Coresi” și ”Ziua comunei Dochia”

 
9 16.02.2018

Proiect de Hotărâre privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei Dochia pe anul 2018

 
8 16.02.2018

Proiect de Hotărâre privind acordarea unei finanțări Asociației Sportive ”VOINȚA” Dochia

 
 7  16.02.2018

Proiect de Hotărâre privindaprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor și acordarea sumelor pentru decontarea transportului personalului didactic și didactic auxiliar din Școala gimnazială nr. 1 Dochia în anul 2018

 
6 16.02.2018

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018

 
5 16.02.2018

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018

 
4 16.02.2018

Proiect de Hotărâre  privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017

 
3 19.01.2018 Proiect de Hotărâre privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț(inițiator primarul comunei Dochia)
 
2 19.01.2018 Proiect de Hotărâre privind adaugarea obiectivului”Parcare primărie corp B” la domeniului public al comunei Dochia     (inițiator primarul comunei Dochia)  
 68
 19.01.2018
 Proiect de hotarâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Dochia, județul Neamț în anul școlar 2018-2019(inițiator primarul comunei Dochia)  
 1  08.01.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017